Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

6197 Sayılı Kanunda Ek Ve Değişiklik Yapan Kanun Ve Hükümler

6197 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN VE HÜKÜMLER

1 - ECZANELER ve ECZANE HiZMETLERi HAKKINDA YÖNETMELiKTE
YAPILAN DEĞİŞİKLiK
(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 05.03.1993 Sayı: 21515 )

Madde 1- 13 Ekim 1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczane ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin, Geçici 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılma ruhsatı verilmiş olan ancak bu Yönetmeliğin 9.maddesinin birinci fıkrası hükümlerine uymayan eczanelerin yalnız bir sefere mahsus olmak üzere devir veya nakline, 9. maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaksızın bu yönetmelik hükümlerine göre izin verilir.
Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce 37. madde ile yürürlükten kaldırılmış bulunan talimatname hükümlerine uygun büyüklükte eczane açılacak yerleri olan veya bu yerleri kiralamış ya da mülk edinmek için akit yapmış olduğunu resmi belge ile ispat eden eczacılar, bu yerlerde eczane açmak istedikleri taktirde ruhsatname talepleri hakkında 9. maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Bunlar da birinci fıkradaki haklardan faydalanabilirler".
Madde 2 - Bu yönetmelik yayımı halinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Yönetmeliği Sağlık Bakanı Yürütür.

2 - ECZANELER ve ECZANE HiZMETLERi HAKKINDA
YÖNETMELiKTE YAPILAN DEĞİŞİKLiK
(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 15.10.1993 Sayı: 21729 )

Madde 1- 13 Ekim 1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değişti-rilmiştir.
"Ahşap kapaklar hariç olmak üzere, dolap içini gösteren özellikteki cam kapaklar ile madeni kapaklar opak veya beyaz renkte olacaktır." (Bu cümle Yürürlülükten kaldırıl-mış-tır-30 Aralık 1993 tarih ve 21804 sayılı Resmi Gazete)
"Üniversiteler; ticari nitelik taşımaksızın sadece eczacılık fakülteleri öğrencilerinin eğitimi amacıyla ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun uyarınca Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınmak şartı ile açılacak uygulama eczaneleri dışında, mediko-sosyal eczaneler de dahil, ticari amaç güden eczane açamaz."
Madde 2- Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılma ruhsatı verilmiş bulunan eczaneler 9 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü hariç olmak üzere,
Yönetmeliğin diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en geç onsekiz ay içersinde ye-rine getirmek zorundadırlar. Aksi takdirde, durumlarının bu Yönetmeliğe uymadığı yapılacak kontrol ve denetim neticesinde anlaşılan eczanelerin faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur."
Yürürlük
Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür.

3 - ECZANELER ve ECZANE HiZMETLERi HAKKINDA
YÖNETMELiKTE YAPILAN DEĞİŞİKLiK
(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.12. 1993 Sayı: 21804)

Madde 1- 13 Ekim 1992 Tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi ile aynı fıkranın 15 Ekim 1993 tarih ve 21729 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Eczane olacak yerlerin, bodrum ve asma katları hariç olmak üzere, asgari 35 metrekare olması ve 6197 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır."
Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

4 - ECZANELER ve ECZANE HiZMETLERi HAKKINDA YÖNETMELiKTE
DEĞİŞİKLiK YAPILMASINA DAiR YÖNETMELiK
(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 18.08.1999 Sayı: 2379)

Madde 1- 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş.
"h) Eczanenin, eczacılık ile ilgili Kanunlara uygun ve muvazaalı olup olmadığı hususunda eczacı odasınca verilmiş değerlendirme raporu ( Bu rapor, eczacı odası yetkililerince en geç on iş günü içinde ispatlayıcı belgelerle birlikte verilir, belirtilen süre sonunda rapor verilmediği takdirde, muvazaa konusu il sağlık müdürlüğü yetkililerince incelenir ve rapor düzenlenir, hazırlanacak rapor Bakanlıkça değerlendirilerek işlem yapılır.)"
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Serbest eczane olacak yerin dış cephesinin ve kapısının, belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde olması şarttır. Ruhsatnamede belirtilen numaralı kapı dışında eczane kapısı bulunamaz."
"Mülkiyeti özel hastane, vakıf, dernek, özel idare, belediye veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna ait olup içinde sağlık kurumu veya kuruluşu bulunan yerlerde eczane açılamaz. Üniversiteler, mediko sosyal ve/veya uygulama eczanesi açamazlar."
Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

5-ECZANELER VE ECZANE HiZMETLERi HAKKINDA
YÖNETMELiKTE DEĞİŞİKLiK YAPILMASINA DAiR YÖNETMELiK
(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 25.11.1999 Sayı: 23887)

Madde 1- 13.10.1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Eczane olacak yerlerin, bodrum ve asma katları hariç olmak üzere, asgari 35 metre-kare olması; 6197 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Eczanelerin laboratuvar kısım-ları, müşteriler veya hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmış olması gerekir. Ayrıca, serin yerde muhafaza edilecek ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, işyerini tamir ettirinceye veya yeni bir işyeri edininceye kadar, asgari 20 metrekare olan yerlerde veya prefabrike yapılar gibi geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir."
"Serbest eczane olacak yerin dış cephesinin ve kapısının, belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde olması şarttır. Ruhsatnamede belirtilen numaralı kapı dışında eczane kapısı bulunamaz. Ancak, normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde 24 saat boyunca halkın serbestçe girip çıkabildiği belgelenen diğer yerlerde de, herkese ilaç satışı yapmak üzere eczane açılabilir."
"Mülkiyeti özel hastane, vakıf, dernek, özel idare, belediye veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna ait olup içinde sağlık kurumu veya kuruluşu bulunan yerlerde eczane açılamaz. Üniversiteler; ticari nitelik taşımaksızın sadece eczacılık fakültesi öğrencilerinin eğitimi amacı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınmak şartı ile açılacak uygulama eczaneleri dışında, mediko-sosyal merkezi eczaneleri de dahil olmak üzere ticari amaç güden eczane açamazlar."
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
"Asgari ve azami ebatları, muhtevası ve renkleri Türk Eczacıları Birliği'nce belirlendikten sonra Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülecek standartlardaki ışıklı levhalar da, ecza-ne-lerin ruhsatında belirtilen giriş kapısının bulunduğu cepheye konulabilir."
Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
"Eczanelerde, birinci fıkradaki reçete kayıt defterinin yerine kaim olmak üzere, ilgili eczacı odasınca tasdik edilmiş bilgisayar formları da kullanılabilir."
Madde 4- Aynı Yönetmeliğe, aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"iyi Eczacılık Uygulamaları
Ek Madde 1- Eczanelerde verilen hizmetlerin kalitesinin arttırılmasını, sürekliliğini ve iyi eczacılık uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak maksadı ile "iyi Eczacılık Uy-gulamaları Kılavuzu", altı ay içerisinde Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanır ve yürürlüğe konulur."
Madde 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 3- 17 nci maddenin bu Yönetmelik ile eklenen ikinci fıkrasının öngördüğü levha standartları, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde Türk Eczacıları Birliği'nce düzenlenir ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşüne sunulur."
Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Okunma Sayısı: 2776
Yayın Tarihi: 29/04/2013 12:06