MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ İLE EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR

MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ İLE

EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ'NDE

DÜZENLEMELER YAPILDI

34.A.00.01165

Ankara, 08.12.2005

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.12.2005 tarih 25970 Genelge ile, bazı ilaçların piyasada ulaşılabilme imkanlarının kısıtlılığı yanında, eşdeğer ilaç uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi, yeni ruhsat ve satış izni almış ilaçların zaruri hallerde bir an önce tedavide kullanılabilmesi ve listelerdeki teknik hataların düzeltilmesi maksadıyla 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde bazı değişiklikler yapıldığı bildirilmektedir.

Buna göre,

1. Talimatın eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlardan bu Genelgenin eki (EK-1) listede yer alan ilaçlar, anılan listeden çıkartılmıştır.

2. Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu Genelgenin eki (EK-2) listede gösterilmiştir.

3. Bu Genelgenin eki (EK-3) listede yer alan ilaçlar, Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) ilave edilmiştir.

İlgili düzenlemeler 09.12.2005 tarihinden itibaren geçerli olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR

Genel Sekreter

Eki 1) Genelge Metni

2) Genelge Eki Listeler (3)

BA

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı  :B.07.0.BMK.0.18.100/ 25970                                               07/12/2005

Konu: İlaç

 

 

…………. BAKANLIĞINA

                                               …………. BAŞKANLIĞINA

…………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………. VALİLİĞİNE

…………. REKTÖRLÜĞÜNE

…………. BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

…………. SAYMANLIĞINA

 

 

Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan sonra “Talimat” olarak ifade edilecektir) 9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

            Söz konusu Talimatta yapılan düzenlemelerle, 2005 yılında daha önceki yıllardan farklı olarak ilaç ödemelerinde “eşdeğer ilaç” ve “pozitif liste” uygulamasına geçilmiş, bedeli ödenecek ilaçlar, ticari isimleri ve barkod numaraları belirtilmek suretiyle Talimat ekinde yer alan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yayımlanmıştır.

            Ancak, bazı ilaçların piyasada ulaşılabilme imkanlarının kısıtlılığı yanında, eşdeğer ilaç uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi, yeni ruhsat ve satış izni almış ilaçların zaruri hallerde bir an önce tedavide kullanılabilmesi ve listelerdeki teknik hataların düzeltilmesi maksadıyla Talimat eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde değişiklikler yapılmıştır. Dinamik bir yapıya sahip bu uygulama nedeniyle bu tür değişikliklerin yapılması ve bazı ilaçların Sağlık Bakanlığının ve Geri Ödeme Komisyonunun kararı alınmak suretiyle anılan listeye dahil edilmesi veya çıkarılması ihtiyacı halen devam etmektedir.

Bu itibarla, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

            1. Talimatın eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlardan bu Genelgenin eki (EK-1) listede yer alan ilaçlar, anılan listeden çıkartılmıştır.

            2. Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu Genelgenin eki (EK-2) listede gösterilmiştir.

            3. Bu Genelgenin eki (EK-3) listede yer alan ilaçlar, Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) ilave edilmiştir.

            4. Bu Genelge 9/12/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

            Bilgilerini ve gereğinin buna göre yapılmasını ve durumun iliniz dahilindeki tüm saymanlıklara duyurulmasını arz ve rica ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- Ek belge (3 Adet Liste içerir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Aralık 2005 - Okunma Sayısı : 1777