MALİYE BAKANLIĞI'NIN, "ECZANE SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ" KONULU DUYURUSU HAKKINDA

MALİYE BAKANLIĞI'NIN, "ECZANE SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ" KONULU DUYURUSU HAKKINDA
 

37.A.00.004910
18.02.2011

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 18.02.2010 tarihinde web sitesinden (www.bumko.gov.tr) “Eczane Sözleşmelerinin Yenilenmesi” konulu bir duyuru yayımlanmıştır.

Bu duyuruda, henüz genel sağlık sigortasına devredilmemiş Yeşil Kartlı hak sahipleri ile ilgili kanunları gereğince genel sağlık sigortasına devredilmeyecek ve kamu kurumları tarafından sağlık hizmeti verilmeye devam olunacak kişilerin ilaçlarının teminine yönelik olarak her yıl yenilenmesi gereken sözleşmelerin yenileme sürecinde uyulması gerekenler belirtilmiş olup, buna göre;

•Bağlı olunan vergi dairesince onaylanmış olarak eczanelerden ibrazı istenen ve bir örneği 23.10.2008 tarih ve 27033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan (6) Sıra No’lu Tebliğ ekinde (EK-3/B) yer alan formun, beyan döneminden önce temininde yaşanan güçlükler dikkate alınarak, sözleşmelerin yenilenmesi aşamasında vergi dairesi onayı olmaksızın eczacı tarafından doldurulup imzalanarak sözleşmeye eklenmesi yeterli olacak; beyan dönemi içinde söz konusu formun vergi dairesinden onaylı hali bilahare temin edilerek kuruma teslim edilecektir.

•Eczacının, sözleşmesini yenilerken teslim ettiği formda belirtilen hasılat tutarı ile beyan döneminde vergi dairesine onaylatarak ibraz edeceği formda belirtilen hasılat tutarı arasında fark bulunması ve bu farkın eczacı iskonto oranlarında değişiklik yapılmasını gerektirdiği hallerde, belirtilen iskonto oranları ilgili kurum ve eczacı tarafından imzalanarak düzeltilecek; hatalı iskonto oranı ile ilgili kuruma fatura edilmiş olan reçeteler eczaneye iade edilecek; eczaneler, bu şekilde, kendilerine iade edilen faturaları yeni iskonto oranlarına göre düzelttikten sonra kuruma teslim edeceklerdir.


•Yeni iskonto oranları devreye girdikten sonra, indirim oranı değişen eczanelerce 01.02.2011 tarihinden itibaren karşılanmış tüm reçeteler yeni iskonto oranına göre düzeltildikten sonra kuruma fatura edilecektir. Bu dönemde karşılanan ve yalnızca iskonto oranı değişikliği nedeniyle tutarı yeniden hesaplatılan reçetelere ilişkin çıktıların yenilenmesi zorunlu değildir.


Eczanelerin sözleşmelerini 21.03.2011 günü mesai bitimine kadar yenilemeleri, 2010 yılı satış hasılatlarını gösterir vergi dairesinden onaylı Tebliğ eki (EK-3/B) formunu da 09.04.2011 tarihine kadar kurumlara ibraz etmeleri gerekmektedir.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.               

 

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter




Maliye Bakanlığı'nın Duyurusu için tıklayınız...

18 Şubat 2011 - Okunma Sayısı : 1753