MALİYE BAKANLIĞI'NIN, YEŞİL KARTLI HASTALARIN REÇETELERİNE YAZILABİLECEK İLAÇ MİKTARI KONUSUNDA YAYIMLAMIŞ OLDUĞU DUYURU HAKKINDA

MALİYE BAKANLIĞI'NIN, YEŞİL KARTLI HASTALARIN REÇETELERİNE YAZILABİLECEK İLAÇ MİKTARI KONUSUNDA YAYIMLAMIŞ OLDUĞU DUYURU HAKKINDA
 

37.A.00.005494
21.04.2011

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından www.bumko.gov.tr adresinde yayımlanan 20.04.2011 tarih, 4901 sayılı ve ‘Yeşil Kart Reçetelerinin Düzenlenmesi Hakkında Duyuru’ konulu yazısında,


Bakanlıkları tarafından 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Beşinci Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin “Sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin devredilmeyecek görevler” başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SUT’ta yapılan değişikliklerin; tedavi yardımına ilişkin olarak yürütülen ortak uygulamaya paralel olarak, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, devir kapsamı dışında tutulan ve tedavi giderleri Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Tebliği hükümleri çerçevesinde kurumlarınca karşılanmaya devam edilen kişiler için aynen uygulanacaktır.” şeklinde bir düzenleme yapıldığı belirtilerek,

Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı ile 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı Birinci Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1.1.Ç maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümünü durdurması nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, 6/4/2011 tarihinden itibaren anılan Tebliğin bu hükmü olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini bildirmesinden dolayı,

Sağlık hizmetlerinin sağlanması hususunda yürütülen ortak uygulamaya paralel olarak, yeşil kartlı hak sahiplerinin tedavileri için düzenlenmesi gereken reçetelerin 6/4/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun konuyla ilgili duyurusu doğrultusunda düzenlenebileceği bildirilmiştir.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Maliye Bakanlığı’nın Duyurusu için tıklayınız...

22 Nisan 2011 - Okunma Sayısı : 2574