MALİYE VE YEŞİL KART SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA DUYURU

MALİYE VE YEŞİL KART SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA DUYURU
  

Bilindiği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan ve sağlık hizmetleri çalıştıkları kurumları tarafından karşılanan kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri, 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınmak suretiyle karşılanmaya başlamıştır.

Konsolide bütçeye tabi kurumlarca sağlık yardımı karşılanmakta olup, henüz genel sağlık sigortasına devredilmemiş olan kişiler ve yeşil kartlı kişilerin tedavisi için düzenlenen reçetelerin temini; 31.01.2009 tarihinde Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında imzalanan “Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” hükümlerine göre ilgili kurumlarla anlaşma yapan eczaneler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 19.02.2010 tarihli duyuru ile, Maliye Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanmış olan söz konusu Protokol gereğince, yukarıda anılan hak sahiplerinin ilaçlarının teminine yönelik olarak eczanelerce sözleşmelerin yenilenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Duyuruda,   yenileme sürecinde kurumlarca eczanelerden ibrazı istenen Tebliğ ekinde (EK–3/B) yer alan ve mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylanması gereken formun beyan döneminden önce temininde yaşanan güçlükler nedeniyle bu formun, sözleşmenin yenilenmesi aşamasında vergi dairesi onayı olmaksızın eczacı tarafından doldurulup imzalanarak sözleşmeye ekleneceği, bilahare beyan dönemi içinde vergi dairesinden söz konusu formun onaylı olarak temin edilerek ilgili kuruma teslim edileceği bildirilmektedir.

Eczacının sözleşmesini yenilerken imzaladığı hâsılat beyanına ilişkin form ile beyan döneminde vergi dairesinde onaylatarak ibraz edeceği formdaki hâsılat tutarlarının, eczacı ıskonto oranlarında değişiklik yapılmasını gerektirdiği hallerde, sözleşme üzerinde belirtilen indirim oranları ilgili kurum ve eczacı tarafından imzalanarak düzeltilecektir. Bu şekilde hatalı ıskonto oranı ile ilgili kuruma fatura edilmiş olan reçeteler eczaneye iade edilecektir. Eczaneler bu şekilde kendilerine iade edilen faturaları yeni ıskonto oranlarına göre düzelttikten sonra ödenmek üzere kurumlara teslim edeceklerdir. Bu faturaların ödenmesi işlemleri kurumlara teslim edildikleri tarih esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Eczanelerin sözleşmelerini 19/03/2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yenilemeleri, 2009 yılı satış hasılatlarını gösterir vergi dairesinden onaylı Tebliğ eki (EK–3/B) formunu da 09/04/2010 tarihine kadar kurumlara ibraz etmeleri gerekmektedir.
2010 Yılında yapılacak sözleşme işlemleri için,

- Tek tip Maliye Sözleşmesi Formu,
- Tek tip Yeşil Kart Sözleşmesi Formu

Bölge Eczacı Odaları aracılığıyla sözleşme yenilemek ve sözleşme yapmak isteyen tüm üyelerimize ulaştırılacaktır.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Duyurusu için Tıklayınız

20 Şubat 2010 - Okunma Sayısı : 1706