OSTEOPOROZ İLAÇLARI KULLANIM İLKELERİ

Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların reçete edilme, sağlık kurulu raporu düzenlenme ve geri ödenme esasları, 11.02.2004 tarih, 215370 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’ nda yayımlanmış, 02.04.2004 tarih, 25421 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı’ na ilişkin değişiklik ve düzenlemeler ile son şeklini almıştır.

Buna göre, 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’ nın “12.7.16 Osteoporoz ilaçları kullanım ilkeleri” başlıklı maddesi:

Aşağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçlarının kullanımında (calsitonin, raloksifen vb.) raporda tedavi süresi belirtilecek, DEXA yöntemiyle belirlenmiş kemik mineral yoğunluk değerini gösteren belge rapora eklenecektir. DEXA yöntemi ile çalışması mümkün olmayan sağlık kurumlarındaki mevcut yönteme göre değerlendirmek üzere 4 üncü madde kuralları uygulanacaktır.

1– Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya “T” değerlerinden herhangi birinin –1 veya daha düşük olduğu hastalarda,

2– Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin –2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,

3– Osteoporozla ve kırık oluşumu ile ilgili diğer risk faktörleri bulunan lomber bölgeden posteoranterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (vay L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin –1,5 ile –2,5 arasında olduğu hastalarda ,

4– Total KMY ölçümünde, “T” değerinin –2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda, kullanılacaktır.

Bu ilaçlar hasta katılım payından muaf değildir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından TEB Merkez Heyeti’ ne gönderilen 05.04.2004 tarih, 015052 sayılı yazı ile osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların hasta katılım payından muafiyeti

konusunda açıklık getirilmiştir.

Buna göre, osteoporoz tedavisinde kullanılan bifosfonatlar, veya diğer osteoporoz ilaçları (calsitonin, raloksifen vb.) için hasta katılım payı Senil osteoporoz ve postmeopozal osteoporoz raporu varlığında hasta tarafından karşilanacaktır. Söz konusu ilaçlar, Talimatın Ek2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’ nin 7.5 Kemik Hastalıkları başlıklı bölümünün 7.5.2 maddesinde belirtilen “Juvenil osteoporoz, kronik steroid kullanımına bağlı oluşan Osteoporoz Paget hastalığı, osteogenezis imperfekta, osteokondrodisplazi” raporu varlığında hasta katılım payından muaf tutulacaktır. TEB Merkez Heyeti’ nin 09.04.2004 tarih, 34.A.00.01567 sayılı yazısı.

31 Mayıs 2004 - Okunma Sayısı : 584