T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİ HAKKINDA GENELGE


35.A.00.05991 Ankara, 10.01.2007
TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİ HAKKINDA GENELGE

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 09.01.2007 tarih 319 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi ile,

-Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin tedavi ve ilaç giderlerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre, 1/1/2007 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı öngörüldüğünden ilgili idarelerin 2007 yılı bütçelerinde 03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri için ödenek ayrılmadığı, bunun yerine 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerine genel sağlık sigortası primi için ödenek tefrik edildiği;
-Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğü, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1/7/2007 tarihine kadar ertelenmiş olması nedeniyle, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin tedavi ve ilaç giderlerinin 1/1/2007 - 1/7/2007 tarihleri arasında ilgili idarelerin bütçelerinden ödenmesine devam edilmesi gerekmekte olup; söz konusu ödemelerin zamanında ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere ilgili idarelerce aşağıdaki açıklamalara uyulmasının önem arzettiği bildirilmiştir.

-Buna göre;

I- 2006 Yılına Ait Tedavi ve İlaç Giderleri

5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin, 31/12/2006 tarihine kadar faturaları düzenlenmiş olmakla birlikte 2006 yılı sonuna kadar ödenememiş olan tedavi ve ilaç giderlerini karşılamak için 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız bütçesinde Tedavi Giderlerini Karşılama Ödeneği tefrik edilmiştir.
Yapılan bu düzenleme çerçevesinde, idarelerin, 31/12/2006 tarihine kadar faturaları düzenlenmiş olmakla birlikte 2006 yılı sonuna kadar ödenememiş olan tedavi ve ilaç giderleri Bakanlığımız bütçesinde yer alan Tedavi Giderlerini Karşılama Ödeneğinden idare bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak 03.9-Tedavi ve Cenaze Gideri tertiplerine ödenek aktarılarak karşılanacaktır.
Buna göre; 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin, ilgili mevzuatına uygun olarak sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olan tedavi hizmetine ilişkin faturalardan, serbest eczanelerden alınmış olan ilaçlara ilişkin faturalardan ve mevzuatı uyarınca doğrudan hak sahiplerine ödenmesi gereken tedavi yardımına ilişkin faturalardan 31/12/2006 tarihine kadar düzenlenmiş olmakla birlikte 2006 yılı sonuna kadar ödenememiş olan tutarları strateji geliştirme birimleri aracılığıyla tertipler itibariyle en geç 31/1/2007 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirerek Tedavi Giderlerini Karşılama Ödeneği tertibinden bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak 03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri tertiplerine ödenek aktarılması talebinde bulunmaları gerekmektedir.

II- 2007 Yılına Ait Tedavi ve İlaç Giderleri

5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesinin (f) fıkrası ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına


Devlet Primi Giderleri tertiplerinde yer alan ödeneklerini, bu idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkili kılınmış bulunmaktadır.
Yapılan bu düzenleme çerçevesinde, 1/1/2007 tarihinden 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe gireceği 1/7/2007 tarihine kadar idare bütçelerinden ödenmesi gereken 2007 yılına ait tedavi ve ilaç giderleri, idare bütçelerinde yer alan 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerindeki ödeneklerden mevcut veya yeniden açılacak 03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri tertiplerine Bakanlığımızca ödenek aktarılarak karşılanacaktır.
Buna göre; 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin, 1/1/2007 - 1/7/2007 tarihleri arasında ödemeleri gereken 2007 yılına ilişkin tedavi ve ilaç giderleri için strateji geliştirme birimleri aracılığıyla tertipler itibariyle en geç 31/1/2007 tarihine kadar bütçelerinin 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerinde yer alan ödeneklerin (1/7)’sinin mevcut veya yeniden açılacak 03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri tertiplerine aktarılması talebinde bulunmaları gerekmektedir.

III- Diğer Hususlar

1- 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerin tedavi ve ilaç giderlerine ilişkin olarak 2006 ve 2007 yılları için ihtiyaç duyacakları ödenekler, 09.6.0.05-Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler fonksiyonu altında mevcut yada yeni açılacak 03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri tertibine Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nin öz gelir karşılığı olarak diğer fonksiyonlarına tertiplenen ödeneklerinden aktarma yapmak suretiyle karşılanacaktır. Sözkonusu aktarma talepleri yükseköğretim kurumları tarafından en geç 31/01/2007 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilecektir.
2- 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar Tedavi ve Cenaze Giderleri için ihtiyaç duyacakları ödeneği, bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak 03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri tertiplerine kendi bütçeleri içinden ödenek aktararak ve/veya gelir/finansman fazlası karşılığı ödenek ekleyerek karşılayacaklardır.

5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin, yukarıda belirtilen aktarma taleplerini yazılı olarak en kısa zamanda Bakanlığımıza ulaştırma hususunda azami gayreti göstermeleri ve bu talepleri için e-bütçe sisteminde aktarma talep formu düzenlemeleri gerekmektedir.

Genelge yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi, bölgenizdeki Muhasebe Birimleri ile görüşülerek 2006 Yılına ait olup, halen yapılmayan ödemeler için ivedi olarak ödenek çıkarılması için talepte bulunulmasının sağlanmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

Eki:2

[Ek dosya için tıklayınız...]

12 Ocak 2007 - Okunma Sayısı : 1876