YEŞİL KARTLI HASTALARDAN AİLE HEKİMLİĞİ MUAYENE ÜCRETİ ALINMAMASI HAKKINDA

YEŞİL KARTLI HASTALARDAN AİLE HEKİMLİĞİ MUAYENE ÜCRETİ ALINMAMASI HAKKINDA
 

 

37.A.00.001925
20.05.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 14.05.2010 tarihinde yayımlanan 6957 sayılı Genelgede,

18.09.2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12 sıra No’lu “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ” hakkında açılan idari davalar üzerine, Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı tarafından verilen muhtelif kararlarda;

Tebliğ’in “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı alınması” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan, birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinden 2.-TL muayene katılım payı alınacağına dair düzenlemenin “aile hekimliği muayenelerinden 2.-TL katılım payı alınmasına” ilişkin kısmının yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinin belirtildiği,

Ayrıca Aile Hekimliği muayenelerine ilişkin olarak tahsil edilmesi gerektiği belirtilen 2 TL katılım paylarının Danıştay Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. Sayılı Kararı doğrultusunda tahsil edilmemesi gerektiğinin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 12.05.2010 tarihli ve 2010/63 sayılı Genelge ile belirtildiği ve aynı zamanda SUT’da yapılan değişikliklerin, tedavi yardımına ilişkin olarak yürütülen ortak uygulamaya paralel olarak, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, devir kapsamı dışında tutulan ve tedavi giderleri Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaya devam eden kişiler için aynen uygulanmasının gerekliliği konusuna atıfta bulunularak,

25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin Aile Hekimliği muayenelerinden alınacak katılım payına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında değişiklik öngören söz konusu Genelge hükümlerine göre, 13.05.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, yeşil kartlı hastaların aile hekimliği muayenelerinden muayene katılım payı alınmayacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter
Maliye Bakanlığı’nın 14.05.2010 tarih ve 6957 sayılı Genelgesi için tıklayınız  

20 Mayıs 2010 - Okunma Sayısı : 1920